+98 21 88701759 | info@asredanesh.com

بانکت
یکی از محصولات شرکت عصر دانش افزار «بانکت» می باشد. در بانکت با هر یک از کارت های شتاب خود خدمات مختلف حوزه پرداخت را می توانید استفاده نمائید. برخی از این قابلیت ها به شرح زیر است:وبسایت بانکت